UITBESTEDEN: INZICHTELIJK EN HELDER

Er zijn verschillende redenen om een administratie uit te besteden. U wilt zekerheid over de kwaliteit, over de continuïteit. U bent op zoek naar een kostenbesparing of heeft te maken met een wisselende bedrijfsomvang. Om u te helpen te bepalen of uitbesteding in uw geval een goede keus is, hebben we een Stappenplan Uitbesteding opgesteld.

Stappenplan Uitbesteding

Het Stappenplan Uitbesteding is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en geeft u inzicht in de stappen die u doorloopt als u besluit om een deel of uw gehele administratie uit te besteden.

De pre-contractuele fase is de belangrijkste fase in het uitbestedingstraject. Onderdelen van deze fase zijn:

Bepalen object van outsourcing

Bepalen van de ?knip?

Bepalen van de verborgen werkzaamheden

Inzicht verkrijgen in de systemen die gebruikt worden

Ook wordt de Business Case opgesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan de financiële aspecten, de kwalitatieve verschillen voor en na het uitbesteden en de risico’s.

 

Duur van de pre-contractuele fase: 2-5 weken

25% Complete
In overleg worden de uitbestedingsovereenkomst en de service-niveau-overeenkomst opgesteld. Bij grote of complexe uitbestedingen laten klanten zich hierbij extern juridisch ondersteunen. Onderdelen van de contractuele fase zijn:

Opstellen van de uitbestedings-overeenkomst

Opstellen van de serviceniveau overeenkomst

Opstellen van de arbeidsovereenkomsten over te nemen werknemers

 

Duur van de contractuele fase: 2-8 weken

37% Complete
Opzetten communicatiestructuur
Opzetten communicatiematrix. In de matrix wordt duidelijk gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de wederzijdse informatiebehoefte er op hoofdlijnen uitziet. Er worden afspraken gemaakt voor periodiek overleg over voortgang.

Randvoorwaarde voor succes: openheid en betrokkenheid van managers.

Inrichten systemen
Voorwaarde hierbij: de systemen voldoen aan geldende regels en aan de afgesproken voorwaarden.

Samenstellen werkprocedures
Er worden werkprocedures vastgelegd voor werknemers met kwalitatieve dienstverlening als doel.

 

Duur van de implementatiefase: 4-8 weken

38% Complete
In de uitvoeringsfase is periodiek overleg om bij te sturen als dat nodig is en om na te gaan of de uitvoering aan de eisen van de opdrachtgever voldoet.

Middelen hierbij zijn een periodieke kwalitatieve rapportage en evaluatie met de opdrachtgever. Hierbij komen de volgende zaken ter sprake:

  • De kwalitatieve rapportage van de opdrachtnemer
  • De ontwikkelingen in de bedrijfsdrukte
  • De voortgang van efficiency verbeteringen die zijn overeengekomen
  • De financiële resultaten

Ondersteuning

We helpen u graag bij het kiezen van de werkzaamheden die u wilt uitbesteden en bij het samenstellen van de business case. Daarin komen naast de kostenvoordelen ook de kwaliteit, de continuïteit en mogelijke risico’s aan bod.

Vervolgstappen

Is de Business Case positief, dan stellen we met u een service-niveau- en een uitbestedings-overeenkomst op voor we aan de implementatie beginnen.

Aanvragen complete Stappenplan Uitbesteding

U kunt het volledige Stappenplan Uitbesteding met de knop links boven aanvragen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.